പ്രണയത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്

മറക്കില്ല ഒരിയ്ക്കലും ഈ വാക്കുകള്‍  

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

പിണക്കവും ഇണക്കവും ചില റിങ്ങ്ടോണുകളും

After effects of '96- The movie

പുനസമാഗമത്തിന്റെ മാധുര്യം